loader image

Aftalegrundlag

Sidst opdateret: December 2022

 1.  Aftalens omfang/Servicevilkår

Dette aftalegrundlag er bindende politik mellem (Kunden) i det følgende kaldet (Kunden) og os i det følgende kaldet (RM Global ApS/Tellero). Aftalens omfang har betydning for den ydelse og regnskabsservice RM Global ApS levere til kunden.Aftalens omfang og eventuelle politikker eller andet indhold, der vises på telleros webstedet, vil til enhver tid udgøre en juridisk bindene kontrakt mellem dig/kunde/kunden/tellero bruger/din/du/dit/jer/jeres og RM Global ApS/Tellero/os/vi/vores.
Tellero har ret til enhver tid at ændre i forretningsbetingelserne og aftalegrundlaget. RM Global ApS har til formål at yde regnskabsservice og give adgang til vores regnskabsprogram/regnskabssoftware. 
Kunden er enig i aftalens omgang og servicevilkårene for, at benytte Tellero regnskabsprogram eller vores regnskabsservice.

 1. Oversigt

RM Global ApS er ikke et revisions firma og vi tilbyder derfor ikke erklæringer med sikkerhed eller levere autoriseret revisor ydelser. Når du bruger vores regnskabsprogram, eller tjenester så acceptere du at du overholder bogføringsloven samt regnskabsloven og god skik og anden gældende lovgivning. Du skal selv holde dig opdateret på nye love og regler. Du vil til enhver tid være ansvarlig for indholdet af korrekt bogføring og regnskaberne og alle moms perioder eller skat, og for det arbejde der laves i regnskabsprogrammet. RM Global ApS kan aldrig hæfte eller tage ansvar for det. RM Global ApS skal udføre opgaven på de vilkår, som fremgår af Aftalens omfang/servicevilkår og politikker. 

 1. Pligter 

2.1 Så længe Opgaven udføres skal RM Global ApS: 

 • – Udføre opgaven professionelt og i overensstemmelse med gældende lovgivning
 •  -Afholde sig for at krænke tredjeparters rettigheder 

2.2 Kunden skal så længe Opgaven udføres: 

 • Være tilgængelig og give RM Global ApS tilstrækkelig information og svar på spørgsmål til Opgavens udførelse 
 • Tilsende informationer samt give adgang til RM Global ApS til de punkter der kræves.
 • Udfylde To-do listen og tilsende de punkter der er angivet. 
 • Uploade alle bilag i regnskabsprogrammet
  Tilmelde sit betalingskort i Tellero regnskabsprogram for abonnementet
 • Kunden skal selv stå for at uploade alle bilag, for at RM Global ApS kan udføre bogføringen
 • Alle bilag skal uploades digitalt 
 • Kunden skal integrere sin bank med regnskabsprogrammet 
 1. Ansvarsbegrænsning

3.1 Partners ansvar skal være begrænset til størrelsen af vederlaget. Dette skal dog ikke gælde for ansvar og skade opstået i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder, ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.
3.2 Parterne er ikke ansvarlige over for hinanden for indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med Aftalen, med mindre tabet eller skaden er opstået som følge af en forsætlig handling fra den anden Part eller som følge af krænkelse af immaterielle rettigheder. 

 1. Fortrolighed

4.1 Alle oplysninger som RM Global ApS kommer i besiddelse af angående kundens materiale i forbindelse med udførelsen af Opgaven, skal anses for strengt fortrolig og må ikke videregives til tredjepart eller anvendes til andet formål end at udføre Opgaven.
4.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger:
i) som er offentligt tilgængelige
ii) som er RM Global ApS kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart
iii) som RM Global ApS udvikler på egen hånd uden brug af kundens oplysninger
iv) som RM Global ApS er forpligtet til at udlevere i henhold til lov. 

 1. Kommercielle vilkår 

5.1 Timepris/betalinger

Rådgivning og diverse ad hoc opgaver, udover ovenstående aftale faktureres efter aftale med revisoren eller bogholderen, med et minimum fast honorar på 895 DKK pr. time. 

5.2 Betalingsbetingelser 

7 dage netto. 

5.3 Faktureringsfrekvens

Årlig eller månedlig

5.4 Betaling 

Første opkrævning forfalder ved kontraktens underskrivelse. Herefter vil der blive opkrævet hvert år/måned fra dit tilmeldte betalingskort. Såfremt Kundens oplyste drift og opgavens omfang er den samme året efter vil den årlige pris være den samme. I tilfælde af Kundens drift og kompleksitet af opgaven bliver større, så vil vil den årlige pris også stige. Betalingen kan være månedlig eller årlig alt afhængigt af hvilket abonnement du/kunden har valgt.

5.5 Misligholdelse af betaling

Hvis du/kunden ikke betaler sine/dine månedlige eller årlige ydelser rettidigt så skal det forventes, at RM Global ApS pålægger rykkergebyrer og kan sende fordringen til inkasso. 

5.6 Opsigelse før tid 

Aftalen er uopsigelig.
Hvis du/kunden er på månedlig betaling og er startet på et abonnement, og ønsker at stoppe midt i en given abonnementsperioden skal kunden/du betale det fulde rest beløb i hele for hele abonnementsperiodens pris.
Hvis du/kunden er på årlig betaling og er startet på et abonnement, og ønsker at stoppe midt i en given abonnementsperioden får du/kunden ikke penge tilbage for det abonnement der er betalt for.

5.7 Opsigelse af en anden person.
Det er kun virksomhedsejeren som har abonnementet hos os/RM Global ApS der kan opsige abonnementet. En anden person kan ikke opsige abonnementet på vegne af ejeren af abonnementet. 

5.8 Almindelig rådgivning 

Alle Regnskabsrelaterede spørgsmål vedr. kundens/dit regnskab ville være omkostningsfrit, gratis og en del af pakken (afhængigt af hvilket abonnement kunden/du har valgt.) Det er kun omkostningsfrit hvis kunden/du/i har det i sit/jeres abonnement.

5.9 Rådgivning

Kunden/du kan ikke kræve hvornår og hvilken dag RM Global ApS skal yde revisor rådgivning til dig/kunden. Dette skal være aftalt med RM Global ApS. RM Global ApS kan ikke holdes ansvarlig for travle periode og længere svartider.

5.10 Korrekte informationer

Kunden skal sørge for at de oplysninger og specifikationer der gives til RM Global ApS er korrekte og at kunden rettidigt afleverer de nødvendige oplysninger og matriale til RM Global ApS. Hvis kunden ikke har uploadet rettidigt bilag eller andet materiale som RM Global ApS har brug for, så kan kunden ikke gøre RM Global ApS ansvarlig for for sen indberetning. Alle bøder grundet for sen indberetning er udelukkende kundes ansvar og som selv skal betale for det. Det vil og kan aldrig være RM Global ApS der hæfter for dette. Det er kundens ansvar at uploade bilag til tiden. Det skal forventes at der vil være for sen indberetning for kunden, hvis der ikke uploades relevante bilag eller materiale til RM Global ApS i tide. RM Global ApS kan aldrig holdes ansvarlig for, at kunden ikke har uploadet relevante bilag eller materiale i tide. Bøder kunden modtager grundet for sen indberetning er udelukkende kundens ansvar. I tilfælde af forsinket indlevering af bilag, hvor alt materiale skal leveres senest én måned efter afsluttet kvartal, forbeholder Tellero sig retten til at fakturere for de yderligere omkostninger, der måtte opstå som følge af den forsinkede levering. Dette skyldes, at den forsinkede levering medfører, at Telleros arbejdsproces forsinkes og ressourcer skal allokeres til ekstra arbejdstimer. RM Global ApS kan annullere kundens aftale, uden tilbagebetaling, såfremt det vurderes, at man ikke kan nå at færdiggøre regnskabet – hvis punkt 5.10 misligholdes af kunden.

 1. Du erklærer og accepterer: 

Registrering af betalinger
Du/kunden skal selv stå for at registrere en betaling i Tellero når kunden har udstedt en faktura. Du/Kunden skal selv holde øje med om dine/sine betalinger er betalt.

Rykker

Du/kunden skal selv stå for at rykke dine/sine kunder for betaling.

Korrekt fakturering

Det er din/kundens ansvar at fakturere korrekt moms i Tellero og kan ikke holde RM Global ApS ansvarlig for fejl i faktura og mangler.

Andre opgaver.

RM Global ApS står ikke for at udforme nogen form for dokumenter til SKAT, erhvervsstyrelsen, banker eller andet for dig/kunden. RM Global ApS sørger kun for services som er en del af dit/jeres/kundens abonnement. Du/Kunden skal selv stå for alle dokumenter. RM Global ApS yder kun assistance som er inkluderet i det abonnement du har fået.

Bilag

Alle dine/kundens bilag skal du/kunden selv uploade i regnskabsprogrammet. Vi tager ikke imod fysiske bilag eller fysisk materiale. Hvis du mod forventning sender os bilag fysisk vil de komme i vores makulator maskine. Vi sender dem ikke retur og det er på dit/kundens eget ansvar, at ikke sende os nogen form for dokumenter eller bilag fysisk. RM Global ApS kan aldrig holdes ansvarlig for dette eller mistede kvitteringer, bilag eller anden form for dokumenter. Vi uploader ikke nogen form for dokumenter eller bilag for dig/kunden, dette skal du/kunden selv gøre. 

Efter opsigelse

Hvis opsigelse finder sted efter opsigelsesperioden vil samarbejdet Ophøre mellem parterne, som er dig/kunde og os/Tellero Groups ApS, så vil alt det ekstra rådgivning samt arbejde RM Global ApS skal udføre, vil Faktureres jf. afsnit 5.1. RM Global ApS kan vælge at ikke yde rådgivning til dig/kunden hvis der pga tidligere dårligt samarbejde eller andet.

Arbejdsudførelse
Vi laver ingen revisorerklæringer, eller virksomhedsskatteordning til dig/kunden.  

Kreditering i regnskabsprogrammet
Du/Kunden skal selv stå for at kreditere dine/sine kunder i regnskabsprogrammet.

Upload af materiale
Hvis du/kunden ikke uploader bilag til tiden, så kan du/kunden ikke forvente at der bogføres fra måned til måned. Der vil i så fald bogføres for sen. RM Global ApS kan aldrig holdes ansvarlig for dette.

Bankintegration
Hvis du/kunden ikke har integreret din bank i regnskabsprogrammet, så vil vi/RM Global ApS ikke kunne bankafstemme. Det er et krav at du/kunden integrere banken. Hvis du/kunden ikke har integreret din/sin bank, så kan du/kunden ikke forvente at der laves en bankafstemning. Hvis du/kunden bliver bedt om at forny din/sin bankforbindelse hvis den er røget uanset årsag, og du/kunden ikke fornyer den straks herefter, så kan der heller ikke forventes at der bank afstemmes inden for tidsfristerne. RM Global ApS kan aldrig holdes ansvarlig for dette. Hvis du/kunden ikke integrere din/kundens bank i Tellero så anser vi det som en væsenligt misligholdes af aftalen og kan opsige samarbejde med dig/kunden med en dags varsel. Du/kunden vil ikke kompenseres for dette, eller modtage godtgørelse eller refundering af dit/kundens betalte tellero abonnement.

Kundens virksomhedsbetalinger

Du/kunden skal selv stå for at betale alle relavante betalinger ifm dine udgifter til såsom, A skat, B skat, Moms, og andre relavante betalinger. Du kan aldrig forvente at vi/RM Global ApS fortæller om dine frister til disse betalinger. Du/kunden skal selv være opmærksom på alle betalinger og holde dig opdateret på restskat, gældstposter mm. RM Global ApS kan aldrig holdes ansvarlig for dette. 

Virksomhedsregi

RM Global ApS laver ikke regnskabsservice eller rådgivning for dig/kunden i den private sektor, såsom privat selvangivelser, eller privat forskudsopgørelser. RM Global ApS yder kun assistance ifm. med din/kundens virksomhed.

Løn

RM Global ApS laver ikke løn for dig/kunden og tager ikke ansvar for, at kunden skal have løn til sig selv eller sine ansatte. Dette skal du/kunden selv sørge for. 

Møder

Tellero er en digital regnskabssoftware, og derfor tager vi ikke fysiske møder med dig/kunden og er kun tilgængelig online via, telefonsamtaler, chat, og på e-mail.

Faktura nummer i Tellero

Det er din/kundens ansvar at starte med det rigtige faktura nummer i Tellero. Det vil aldrig være Tellero Groups ApS ansvar, at det ikke er korrekt. hvis vi overtager regnskabet fra år. skal det være fejlfri. Bilag Bilag de skal kun uploades fra den dag vi starter med bogføringen. dit regnskab og altså ikke før tid. 

Overtagelse af regnskab

Når vi overtager dit/kundens regnskab fra en bestemt dato, så skal dit/kundens regnskab før tid være fejlfri. Hvis der er fejl i dit/kundens tidligere regnskab så kan vi mod betaling rette det. Hvis du overflyttes til Tellero/os fra et andet regnskabsprogram midt i en aktiv regnskabsperiode, så vil du/kunden skulle tilsende os din saldobalance, og så vil vi sørger får en åbningsbalance. Hvis du flytter til Tellero/os fra et andet regnskabsprogram efter dit regnskabsår er afsluttet, så skal du udlevere en balance til os og vi vil herefter lave en primobalance.

Korrekt upload af bilag

Dine/kundens bilag skal kun uploades fra den dag, vi starter med bogføringen og altså ikke før tid. Det er dit/kundens ansvar at uploade bilag, fra den præcise dato hvor vi overtager din/kundens bogføring.
Dine/kundens bilag skal kun uploades fra den dag vi starter med bogføringen (overtagelsesdatoen) jvf. kontraktens aftale.
Du/kunden accepterer og har bekræftet, at før datoen hvor vi overtager dig/kunden så er din/kundens bogføring 100 procent retvisende og der er bogført op til den dato. Det vil aldrig være RM Global ApS ansvar, at der er fejl eller at du/kunden ikke har bogført før vores overtagelses dato. Hvis du/kunden er i tvivl om hvorvidt din/kundens bogføring er korrekt inden vi/RM Global ApS overtager dit regnskab/bogføring, så kan vi mod betaling tjekke det for dig/kunden. Bilag du/kunden uploader skal være læseligt for os/RM Global ApS og må ikke være udtydelige. Vi/RM Global ApS kan til enhver tid bede dig/kunden om, at uploade de samme bilag på ny hvor du/kunden skal tage nye billeder af bilagene igen hvis de ikke er tydelig nok for os/RM Global ApS til, at udfører korrekt bogføring. Du/kunden må ikke uploade flere bilag/kvittering i et og selv samme bilag/kvittering. Hvis dette sker, skal du/kunden uploade bilagene/kvitteringer på ny og det skal være en ad gangen.

Deadlines/tidsfrister

Når vi hos Tellero skal indberette dit regnskab, moms, lønsum eller andre former for indberetninger, så skal alt materiale være uploadet og være i regnskabsprogrammet i tide.
Hvis du ikke svarer 24 timer efter første gang du gøres opmærksom på, at vi mangler data for, at vi kan indberettet rettidigt vil det udelukkende være dit/kundens ansvar at der vil forekomme for sen indberetning. Kunden kan aldrig holde os/Tellero til ansvar for dette.
Bøder og andre gebyrer hæfter du/kunden selv for og det er dit/jeres eget ansvar.
Hvis du/kunden ikke har uploadet bilag eller andet relevant max en måneden senere efter et endt kvartal så får du/kunden tilsendt en bøde fra os RM Global ApS da vi så bliver sat i tidspres. Bødens størrelsen afhænger af flere forskellige faktorer alt efter hvor meget der mangler fra kunden. Minimum prisen for bøden kunden/du/i vil modtage er 3.500 DKK ex moms så skal betales før der fortsættes arbejde fra vores/RM Global ApS side. Denne regel gælder alle former for materiale vi mangler som gør det muligt at lave arbejde for dig. Det kan være regnskab, bogføring, moms, lønsum og andre former for materiale vi potentielt mangle. 

Ansvar

Det er altid dit/kundens ansvar at holde løbende øje med, om vi mangler data og tjekke vores skrevne reminders til dig, og sikre at du altid har integreret din bank og dine bilag er korrekte og altid er up to date. Det er kundens/dit ansvar at alt materiale du tilsender os, i form af: primo, ultimo, saldobalancen, bogføring og det interne regnskab fra dit tidligere regnskab før vores overtagelses dato, er retvisende så RM Global ApS kan arbejde videre derfra. 

Refundering

Du/kundens kan aldrig få penge tilbage for et abonnement hos Tellero eller en anden ydelse som Tellero har givet. 

KYC

Tellero udføre KYC med vores samarbejdspartner Creditro A/S.  Tellero samarbejder med Creditro A/S for at opfylde kravene i Hvidvasklovgivningen. Dette inkluderer indhentning af virksomhedens regnskabsdata, produktliste, kunder, leverandører, debitor- og kreditorlister samt opsætning af bankintegration.
Tellero benytter digitale tracking-værktøjer til at samle data, der senere vil blive vurderet intern og af Creditro A/S for at opfylde hvidvasklovgivningen.

Du skal uploade KYC dokumentation (know your customer) med henblik på at der overholdes alle regler indenfor hvidvasklovgivningen §1 punkt 17. Så kan vi/RM Global ApS vurderer dig/din/kundens virksomhed med henblik på, at der leves op til hvidvasklovgivningen som er forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Garantierklæringer

Du/kunden må kun give adgang til regnskabsprogrammet hvis der juridisk forligger en bemyndigelse til at handle på dine vegne.
Du vil ikke anvende Tellero, eller webstedet, app/webapp til at overtræde bestemmelser eller lov.

Tilbudsgivning

Et tilbud givet til dig/kunden kan altid trækkes tilbage fra Tellero/RM Global ApS. Vi kan til enhver tid afvise at tage dig ind som kunde hos os. (Der kan være særlig forhold der kan gøre, at vi ikke kan samarbejde med dig.

Øvrige vilkår 

6.1 Du/kunden har indgået Aftalen med RM Global ApS i tillid til RM Global ApS assistance. RM Global ApS er derfor ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til andre, ligesom RM Global ApS ikke kan lade Opgaven udføres af andre uden din/kundens forudgående mundtlige eller skriftlige samtykke.
6.2. Du/kunden har ikke krav på aktindsigt i journalen skrevet om kunden i Telleros interne systemer, disse noter er kun forbeholdt Telleros ansatte. 

6.3 Aftalen er underlagt dansk ret.
6.4 Tvister, der måtte udspringes af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i Københavns Byret.

Særlige betingelser 

Du/Kunden skal tilsende og give adgang til RM Global ApS til de informationer der angivet på tilsendte To-do liste eller andet der gør det relevant for, at vi kan udfører regnskabsservice for dig/kunden. 

Tilmelding af betalingskort forfalder ved kontraktens underskrivelse. Vi kan altid ændre, rette eller slette alle eller dele af vores services der er i aftalens omfang og på vores hjemmeside.

 

Du kan også læse vores:

Vilkår og betingelser

Hvad står der i vores retningslinjer, vilkår og betingelser?

Læs dem her >

Privatlivspolitik

Hvad står der i vores privatlivspolitik, her kan du læse dem

Klik her >

Vi arbejder hårdt for at være Danmarks bedste digitale regnskabshus

Din data og bilag er i sikre hænder, læs mere her:​